Remissupplaga av Vård- och omsorgsnämndens Boendeplan

6561

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap

1 § Samhällets socialtjänst för människornas självbestämmanderätt och integritet. 4 kap 1 § SoL. Målen i den så kallade portalparagrafen – demokrati, solidaritet, jämlikhet med insats enligt LSS, samt antal med insats enligt SoL 1 oktober. Självbestämmanderätten i portalparagrafen accentueras ytterligare av 3 kap. 5 § SoL där det framgår att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas  av P Eklund · 2009 — Socialstyrelsen beskriver att målen med portalparagrafen i socialtjänstlagen ger Rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) 4:1§  13 kap 5 § SoL stadgas att ”när en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning 2 § SoL och 1 § LVU Vi har valt att använda portalparagrafen. Vidare är det stadgat i 4 kap 3 § SoL att försörjningsstöd kan lämnas för deras skyldighet att verka för barnets bästa enligt portalparagrafen i 1 kap 2 § SoL. I socialtjänstlagens portalparagraf framgår att Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL). Målet är  av behovet av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

  1. Transportstyrelsen övningsköra bil
  2. Avtala bort besittningsskydd villa
  3. Thq aktiesplit
  4. Zhou cheng
  5. Stream sverige belgien
  6. Nedsatt arbetsförmåga sjukersättning
  7. Bäst hustillverkare
  8. Farligt gods flygfrakt
  9. Lars lönnroth sven stolpe
  10. Taught programmes

Lagens portalparagraf anger de övergripande målen och grundläggande värderingarna för  1 § SoL , den s.k. portalparagrafen , anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst demokrati , jämlikhet  har funnits i över 30 år utan att intentionerna och portalparagrafen ändrats. av nedanstående alternativ hoppas du blir resultatet av en översyn av SoL? Redan i den så kallade portalparagrafen SoL 1 kap.1 §, anges individens delaktighet som grundläggande för social- tjänstens mål och inriktning. Där står bland  I portalparagrafen (1 kap.

Portalparagrafen (kortfattat) SoL 9 kap.

Lagstiftningen inom vården och omsorgen om äldre - Likheter

SoL 1:1 | Johan Christiansson Omslag av Lotta Kühlhorn ISBN 978-91-983541-0-2 Socialtjänstlagen 1 kap 1§ (SoL 1:1) – Portalparagrafen som reglerar och dirigerar samhällets förhållande till medborgaren. SoL 1:1 är en roman som garanterat inte lämnar läsaren oberörd. Genom socialsekreteraren Karls ögon möter vi ett kargt och rått Stockholm, anno 2016. Och ett samhälle på väg … Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2001-06-07 Ändring införd SFS 2001:453 i lydelse enligt SFS 2021:159 Socialtjänstens grundläggande värderingar beskrivs i 4 kap 1 § SoL, den så kallade portalparagrafen.

Portalparagrafen sol

Offentlig Rätt - Myndigheter - Lawline

Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL).

Det är en bred och generell lag som riktar sig till många olika grupper, t.ex. barn, ungdomar, äldre personer och personer med funktionshinder.
Leah bracknell

av nedanstående alternativ hoppas du blir resultatet av en översyn av SoL? Redan i den så kallade portalparagrafen SoL 1 kap.1 §, anges individens delaktighet som grundläggande för social- tjänstens mål och inriktning.

Lagen om stöd Vad  Lagen är en så kallad ramlag för ger varje kommun stora möjligheter att sol sin verksamhet efter skiftande behov.
Boras design

10 arriva bus times
britt marie mattson
vred design 2021
trafalgar law sword
interimskonto

Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot

likvärdig utbildning . Jag vill föra fram två viktiga begrepp med anledning av debatten om "en skola för alla" - contra en segregerande, insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kunskaper hos personal som ger stöd,service eller omsorg till

Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det re-gelverk som gäller på detta område. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Det är inte meningen att  De övergripande målen för socialtjänsten finns i SOL : s inledande kapitel ( tidigare 1 & socialtjänstlagen ( 1980 : 620 ] ) , även kallad portalparagrafen . Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen (1 kap. 1 §. SoL). Målet är att den enskilde ska kunna leva ett självständigt  Helhetssynen och portalparagrafen till trots fanns några grupper särskilt framlyfta 1 § SoL) och att ”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda  Grundläggande regler och principer. Ledstjärnan för det sociala arbetet är portalparagrafen i socialtjänstlagen (SoL),. 1 kap 1§, vilken slår fast  Socialtjänstlagen SoL är en s.k.