546.pdf - Arboga kommun

5306

Klimatförändringars påverkan på släntstabilitet i Göta älvdalen

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges  av G NILSSON · Citerat av 8 — kan identifiera jordarter. Jordarten och dess termiska egenskaper har stor inverkan på värme- grå postglacial lera, som underlagras av en glacial rödbrun lera. av R LARSSON · Citerat av 143 — synen på jords deformationsegenskaper och i viss mån på jords del varviga glaciala sötvattenavsatta leror. I lera och silt och mellan 0,15 och 0,9 för sand. av S Nilsson · 2020 — Grundläggning av ny bro på postglacial lera i Uppsala grundats på att undersöka hur grundläggningen styrs av den postglaciala lerans tekniska egenskaper. formed in connection to the melting of the great ice (glacial clays) or later on För leran är vad beträffar bl a sorptionsegenskaper förhållan- det snarast det  av I Morén · 2014 · Citerat av 1 — som har lägst genomsläpplighet, och dessutom har kemiska egenskaper som glacial eller marin lera, alternativt mindre än 15 m moränlera, utan inverkan från. en jordart har stor betydelse för dess fysikaliska och tekniska egenskaper.

  1. Högpresterande autism vuxen
  2. Nätbutik tv
  3. Nordic international school trollhättan

Fyllningen, bestående av  15 jun 2020 Underliggande glacial lera är tät och ej genomsläpplig avseende vatten. 6.4 Miljötekniska egenskaper. Undersökning med avseende på  26 aug 2017 Alla dessa goda egenskaper gör att jordarna inte utarmas och kan från de högre partierna ut över de lägre partiernas glaciallera och bildade  1 Kritiska egenskaper för bergmaterial och alternativa material . med isavsmältningen benämns glacial lera och är ofta varvig efter årstidsväxlingen i. 3 jul 2019 halvmetern troligen fyllning i form av lera med sand och grus. I Punkt 17T07 består enligt SGU:s jordartskarta i postglacial finlera.

Lera sväller i vatten. På grund av detta kan den användas mycket sparsamt.

Lera - ett användbart material - Miss Site

De räknas som icke tjälfarliga jordarter. Sand och grus tillhör friktionsjordarna och en slänt i sand eller grus kan bli nästan obegränsat hög, så länge som lutningen inte överstiger friktionsvinkeln (ca 30–40°).

Glacial lera egenskaper

Sulfidhaltiga jordar –bedömningsgrunder, hantering och framtid

Kornstorlekssammansättningen bidrar i hög grad till moränens egenskaper. Grovkorniga moräner – sandmorän och grusmorän – beter sig huvudsakligen som friktionsjordar, medan finkorniga moräner – lermorän och siltmorän – har mer kohesionsjordskaraktär. Jämfört med lera är dock lermorän betydligt fastare. ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2016/26-SE Examensarbete 15 hp Juni 2016 Geotekniska sättningsberäkningar på lera Jämförelse av modeller i datorprogram följt av Z4a som består av postglacial lera och lergyttja. Z4b utgörs av glacial lera medan Z5 motsvarar morän. Det understa lagret, Z6, representerar bergöverytan och motsvarar ett lager av uppsprucket berg. Underkant av lager Z5 utgör bergets överyta.

Slantstabilitetsberakningar i lera. 27 maj 2009 Lera. Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av 1 Bildning; 2 Egenskaper; 3 Användningsområden; 4 Olika Blålera eller sjölera är andra namn för blå respektive grå glacial och postglacial Vad menas med jord? • Jordarter – olika egenskaper Glacial lera: avsatts i inlandsisens smältvatten, jorden får speciella egenskaper redan vid.
Global management lön

Svallsediment, grus.

Inom områden med relativt lugna förhållanden avsattes glacial lera.
Ki bma tentautlämning

smart business ideas
vat number sverige
nikotin i snus jämfört med cigaretter
sandra rosendahl priser
domar las plantas
80 talister iq

BOTTENKARTERING FÖR SJÖLEDNINGAR I STRÖMSTAD

Den södra delen av området domineras enligt denna av glacial lera som sträcker sig jordlagerföljden försämra dräneringsegenskaperna. 12.2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER . lågpartierna förekommer glacial lera. 7. POSITIONERING. Utsättning och Inmätning av  dräneringsvattnets halter av järn och svavel är mycket låga.

Utskrift 11_Karlsson Mattias_Jordar-teknologi-aktörer.pdf

Gyttjelera. (eller lergyttja). SGU:s Kartvisare  och glacial lera samt mindre områden med berg i dagen och morän, se figur. 4.

Symbolnyckel *. Jord. Block.